Dodržiavame všetky platné normy, zákony, nariadenia a VZN obcí a miest viažuce sa na ochranu životného prostredia. Zber, zhodnocovanie a konečné spracovanie prebiehajú tak, aby sme zabránili preniknutiu škodlivých emisií do prírody.