Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi

Spoločnosť bola založená v roku 2007 ako spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou a spracovaním drevnej hmoty na Biomasu a podnikaním v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Postupne sa nosnou činnosťou spoločnosti stalo odpadové hospodárstvo. V roku 2011 uviedla do prevádzky Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi - skládku odpadov Turzovka – Semeteš. Skládka odpadov zabezpečuje služby ukladania odpadov v rámci severozápadného Slovenska, najmä pre spádovú oblasť Kysuckého regiónu s počtom obyvateľstva 127 000, rozlohou 934,7 km² a priľahlých oblastí.

Odvoz a likvidácia odpadov

Ponúkame služby na odvoz a likvidáciu odpadov - veľkokapacitné kontajnery:

  • veľkokapacitný kontajner (hákový naťahovací) do 7 t = objemový odpad 30 m3
  • veľkokapacitný kontajner (hákový naťahovací) do 7 t = objemový odpad 27 m3
  • prenájom veľkokapacitných kontajnerov, na prepravu odpadu
  • preprava odpadu


Politika ochrany životného prostredia

Naše aktivity budeme realizovať vždy so zohľadnením princípu znižovania zaťaženia životného prostredia a predchádzania ekologickým škodám. Pri realizácií našich služieb sa zaväzujeme dodržiavať všetky platné zákony, nariadenia, normy a VZN obcí a miest vo vzťahu k ochrane životného prostredia. Dodržiavanie našich predpisov vzťahujúcich sa k ochrane životného prostredia musí byť zabezpečené aj našimi obchodnými partnermi, pokiaľ vykonávajú činnosť v našich priestoroch.


Škodlivé emisie

Zabránenie preniknutiu škodlivých emisií do životného prostredia je z hľadiska priorít na prvom mieste. Vplyv našej činnosti na životné prostredie neustále sledujeme a posudzujeme. Nezáleží na tom, aké materiály musíte odpadovo odstrániť – tak ako naši odborníci, tak aj technologické možnosti našej firmy Vám zaručujú, že činnosti – zber a v blízkej budúcnosti aj triedenie, zhodnocovanie, úprava či konečné spracovanie Vášho odpadu budú prebiehať flexibilne, efektívne a budú zodpovedať podmienkam ochrany životného prostredia.